Privacybeleid

Schoorl Advocatuur hecht belang aan de privacy van u als cliënt of als bezoeker van onze website en gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Wij beseffen dat privacy en beveiliging van persoonlijke informatie belangrijk is. In dit Privacybeleid en Cookiebeleid informeren wij u over het mogelijke gebruik op onze website van uw (persoons)gegevens.

 

1. Schoorl Advocatuur

Ons kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website (‘verwerkingsverantwoordelijke’) .

 

2. Informatie die ons kantoor op de website verzamelt en verwerkt

Op onze website maken wij gebruik van cookies (zie ook artikel 4). Als u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, gebruiken wij  de door u ingevulde (persoons)gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend om contact met u op te nemen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. 

 

3. Informatie die ons kantoor verwerkt in het kader van de dienstverlening

In het kader van de aan ons kantoor verstrekte opdrachten staat voorop dat op een advocaat ook ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens in beginsel een geheimhoudingsverplichting rust.

Schoorl Advocatuur verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Schoorl Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Schoorl Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting;

– uitvoering van een overeenkomst;

– verkregen toestemming van betrokkene(n).

 

Schoorl Advocatuur deelt persoonsgegevens van cliënten alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden en met inachtneming van het beginsel van vertrouwelijkheid. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Schoorl Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Met een derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Schoorl Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Daarnaast kan Schoorl Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, maar uitsluitend voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Gelet op het verschoningsrecht en de geheimhoudingsverplichtingen van een advocaat zal vaneen wettelijke verplichting in beginsel niet snel sprake zijn. Als uitzondering geldt dat Schoorl Advocatuur gelet op haar verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) bij constatering van een ongebruikelijke transactie deze dient te melden aan de unit FIU. Het is een advocaat wettelijk niet toegestaan om een cliënt van een gemelde ongebruikelijke transactie op de hoogte te brengen. 

 

Schoorl Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

4. Cookies op onze website

Ons kantoor gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website of de app wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Ons kantoor gebruikt op de website uitsluitend cookies die voor het juist functioneren en toegankelijk maken van de website strikt noodzakelijk zijn en voor welk gebruik u geen aparte toestemming hoeft te geven. Deze cookies worden bij uw eerste bezoek aan onze website geplaatst.

 

U heeft altijd de mogelijkheid om cookies van uw computer apparatuur te verwijderen. Daarnaast kunt u uw browser zo instellen dat cookies automatisch verwijderd worden. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw browser. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval kunt u echter wellicht niet alle mogelijkheden van onze website benutten.

 

5. Websites van derden

Als u op onze website een internetlink volgt naar de website van een derde, verlaat u daarmee onze website. Op het gebruik van die website van een derde zijn dit ‘Privacybeleid en Cookiebeleid’ niet van toepassing, maar gelden de voorwaarden van die derde. Ons kantoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de website(s) van derden.

 

6. Geen doorgifte gegevens buiten de EU

Ons kantoor verwerkt (persoons)gegevens verkregen via onze website uitsluitend binnen de EU.

 

7. Inzage en correctie

U hebt het recht om ons kantoor inzage te vragen in de (wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens. Onder verwerking wordt onder meer verstaan iedere handeling of combinatie van handelingen met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, bewaren, ter beschikking stellen, raadplegen en/of samenbrengen van persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Schoorl Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: mail@schoorladvocatuur.nl.

 

8. Beveiliging

Ons kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Daartoe wordt op de website versleuteling toegepast met behulp van secure socket layer technologie (SSL). Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

In het geval Schoorl Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Schoorl Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

9 Wijziging privacybeleid

Ons kantoor  behoudt zich het recht voor dit privacybeleid en cookiebeleid uit te breiden of te wijzigen. Omdat dergelijke wijzigingen in dit document opgenomen zullen worden, is het handig dit Privacybeleid en Cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op: Schoorl Advocatuur, Panamalaan 4-M, 1019 AZ, Amsterdam. Of mail ons: mail@schoorladvocatuur.nl  onder vermelding van ‘privacy’.

 

 

Privacybeleid en cookiebeleid van Schoorl Advocatuur, maart 2021