Algemene Voorwaarden voor dienstverlening SchoorlAdvocatuur

 • SchoorlAdvocatuur is de bedrijfsnaam van de advocatenpraktijk van mr G.H. Schoorl.

 

 • Alle verstrekte opdrachten worden door SchoorlAdvocatuur uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt(e) en SchoorlAdvocatuur die de opdracht feitelijk uitvoert of doet uitvoeren.

 

 • Iedere aansprakelijkheid van SchoorlAdvocatuur is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de polisvoorwaarden van die verzekering geldende eigen risico.

 

 • SchoorlAdvocatuur kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken van de diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel mogelijk vooraf met haar opdrachtgever overleg plegen. In geen geval zal SchoorlAdvocatuur aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

 

 • De werkzaamheden van SchoorlAdvocatuur worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle werkzaamheden verricht tegen vergoeding van een honorarium dat wordt berekend aan de hand van het verrichte aantal uren vermenigvuldigd met het ten tijde van de verrichtingen geldende uurtarief van SchoorlAdvocatuur. Het honorarium is exclusief omzetbelasting, verschotten en andere kosten van derden, zoals griffierecht en kosten van deurwaarders, rolwaarnemer, accountants, etc. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht. SchoorlAdvocatuur behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op voorschotbasis te verrichten.

 

 • De betalingstermijn voor alle declaraties van SchoorlAdvocatuur bedraagt uiterlijk veertien dagen, tenzij door SchoorlAdvocatuur schriftelijk een andere termijn wordt aangegeven. Bij niet-tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 BW respectievelijk6:119a BW. SchoorlAdvocatuur behoudt zich in geval van niet-tijdige betaling het recht voor om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten. Indien na sommatie betaling gedurende meer dan acht dagen uitblijft, kan een vergoeding in rekening worden gebracht wegens buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250, — exclusief omzetbelasting.

 

 • SchoorlAdvocatuur heeft het recht om de tarieven, ook in reeds lopende zaken, te indexeren per 1 juli van ieder jaar.

 

 • Op de rechtsverhouding tussen SchoorlAdvocatuur en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 • Op de dienstverlening van SchoorlAdvocatuur is de kantoorklachtenregeling van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door SchoorlAdvocatuur aan de opdrachtgever verzonden declaraties.

 

 • SchoorlAdvocatuur heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en / of derden, alsmede digitale bestanden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij SchoorlAdvocatuur in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, resp. te verwijderen.

 

 • In het kader van de opdracht dient de cliënt(e) dan wel de gevolmachtigde van de cliënt(e) zich op eerste verzoek van SchoorlAdvocatuur zich rechtsgeldig te legitimeren.

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de Stichting derdengelden Panamalaan advocaten en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor SchoorlAdvocatuur werkzaam zijn of waren en hun erfgenamen.